Gebruiks­voorwaarden Super Chill App

Versie 27 maart 2024

Stichting Super Chill is op een missie om 10 miljoen kinderen te helpen met een gezonde en positieve mindset. Dit doen we door kinderen eenvoudige, speelse en toegankelijke kleine rituelen en speelse bewegings- en kalmeringsoefeningen aan te reiken in onze Super Chill app (de ‘App’). De oefeningen zijn gebaseerd zijn op yoga, meditatie en mindfulness.

 

Download hier de print versie

 

De App wordt aangeboden en beschikbaar gesteld door Stichting Super Chill (hierna ook: ‘Super Chill’, ‘wij/we’ of ‘onze/ons’). Stichting Super Chill is gevestigd aan de Jan van Galenstraat 51 te (1056 BH) Amsterdam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78604192. Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar support@superchill.org.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden Super Chill App (de ‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op het gebruik van de App. Wanneer de App voor de eerste keer gebruikt wordt, moet een ouder of andere wettelijk vertegenwoordiger (‘Groot Mens’) een account aanmaken en voor iedere minderjarige (‘jouw kind’) een profiel creëren. Waar in deze Gebruiksvoorwaarden ‘je/jouw/jij’ gebruikt wordt, kan dit ook het kind zijn, bijvoorbeeld wanneer een Groot Mens het kind bepaalde handelingen laat uitvoeren of een kind een eigen mobiele telefoon heeft en deze zelfstandig bediend of de App gebruikt. Door de App te downloaden, installeren, en/of gebruiken, stem je in met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Belangrijk vooraf

De App kan het mentaal welzijn van kinderen bevorderen. De App is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Heb je vragen of twijfel je over de gezondheid, behandeling of medicijnen voor jouzelf of jouw kind? Dan adviseren wij je altijd contact op te nemen met jouw (huis)arts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

 

Alle oefeningen moeten altijd onder supervisie van een Groot Mens uitgevoerd worden.

 1. Gebruik van de App
  1. De App is momenteel beschikbaar voor gebruik op mobiele telefoon of ander draagbaar apparaat met Apple iOS en Android OS. De App kan gratis gedownload worden via de App Store van Apple of de Playstore van Google. Als de vereisten voor Apple iOS of Android OS veranderen, moet je updates downloaden of uitvoeren als je de App wilt blijven gebruiken.
  2. Om gebruik te kunnen maken van de App, dien je over een mobiele telefoon of ander draagbaar apparaat te beschikken met een (internet)verbinding. De kosten daarvoor dien je zelf te dragen.
  3. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan moet je toestemming een Groot Mens hebben, voordat je gebruik mag maken van de App. Wanneer de App de eerste keer gebruikt wordt moet een Groot Mens een account aanmaken en met ieder kind een profiel aanmaken. Op die manier verwachten wij ervoor te zorgen dat een kind altijd toestemming heeft van een Groot Mens.
  4. Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de App. Je dient je te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder dien je:
   • de App niet te gebruiken voor enig ander doel dan voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden;
   • de App uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van ons;
   • de App niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden;
   • de App niet te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen of het gebruik en functioneren van de App te belemmeren;
   • geen materialen te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen die virussen of andere computercodes, – bestanden of -programma’s bevatten die zijn ontworpen om de normale werking van de App of van andere computersoftware of -hardware te schaden, te belemmeren of te beperken.

    

  5. Als je in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden of de App bovenmatig gebruikt, heeft Super Chill het recht om het gebruiksrecht per direct te beëindigen. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht kun je de App niet meer gebruiken en moet je de App van jouw smartphone of ander draagbaar apparaat verwijderen.
  6. Wij kunnen de App en de inhoud daarvan altijd aanpassen. Wij kunnen er ook voor kiezen om de App niet meer aan te bieden of bepaalde onderdelen van de App niet meer aan te bieden. In dat geval eindigt ook het recht van de Grote Mens en het kind om nog gebruik te maken de App. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht kun je de App niet meer gebruiken en moet je de App van jouw mobiele telefoon of ander draagbaar apparaat verwijderen.
 2. Account
  1. Om gebruik te kunnen maken van de App moet je een account aanmaken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die je aan ons verstrekt en je zult ons informeren over elke wijziging met betrekking tot de door jou gegeven informatie.
  2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw account en wachtwoord(en) en voor het beperken van de toegang tot jouw mobiele telefoon of ander draagbaar apparaat. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die via jouw account of wachtwoord worden verricht. Je moet zelf alle noodzakelijke maatregelen treffen om te garanderen dat jouw wachtwoord geheim blijft en veilig wordt bewaard. Je moet ons onverwijld informeren wanneer er sprake is van een vermoeden dat een derde kennis van jouw wachtwoord heeft verkregen of dat het wachtwoord (vermoedelijk) ongeautoriseerd wordt gebruikt.
 3. Intellectuele eigendomsrecht
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom met de betrekking tot de App – waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten op de App, broncode en alle teksten, (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en andere content in de App – behoren toe aan Super Chill of haar licentiegevers. Verveelvoudiging (waaronder bewerken), openbaarmaking en gebruik anders dan omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Super Chill niet toegestaan.
  2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Super Chill aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub- licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de App en de daarin opgenomen content/ filmpjes voor eigen gebruik te gebruiken voor de duur van het gebruik van de App.
  3. Je dient je te onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van Super Chill en haar licentiegevers, of die deze rechten belemmert, schaad of in gevaar brengt.
 4. Aansprakelijkheid
  1. De inhoud in de App is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar het gebruik ervan geschiedt op eigen risico. De App kan het mentaal welzijn van kinderen bevorderen. De App is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Alle oefeningen moeten altijd onder supervisie van een volwassenen (ouder dan 18 jaar) uitgevoerd worden.
  2. De App wordt “as-is” aangeboden. Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud in de App vrij zal zijn van fouten, gebreken, bugs, virussen en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn.
  3. Super Chill is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het downloaden, installeren en/of gebruik van de App dan wel de beschikbaarheid van de App. Onder indirecte schade wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan: gevolgschade, systeem/computerstoringen, verlies en/of verminking van data, gemiste besparingen.
  4. Indien in rechte komt vast te staan dat Super Chill geen beroep op de beperking van haar aansprakelijkheid overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 4 toekomt, dan is de aansprakelijkheid van Super Chill – ongeacht de rechtsgrond daarvan – jegens iedere gebruiker van de App beperkt tot een bedrag van € 500 (vijfhonderd euro) per gebeurtenis.
  5. De beperking van de aansprakelijkheid van Super Chill zoals opgenomen in dit artikel 4 is niet van toepassing in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Super Chill of haar leidinggevend personeel.
 5. Privacy
  1. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we over gebruikers van de App verzamelen, gebruiken, delen of verwerken.
 6. Wijzigingen
  1. Wij behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op ieder tijdstip eenzijdig te wijzigen. Je wordt tijdig geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden bij eerstvolgende gebruik of via de App of Playstore.
  2. Gebruik van de App na de datum waarop de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden in werking zijn getreden, geldt als acceptatie van de aangepaste gebruiksvoorwaarden.
 7. Toepasselijk recht 
  1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van de App zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.
 8. Geen afstand 
  1. Wanneer je deze Gebruiksvoorwaarden schendt en wij niets daartegen ondernemen, zijn wij nog steeds bevoegd om bij elke andere gelegenheid waarbij je deze Gebruiksvoorwaarden schendt, van onze rechten gebruik te maken.
 9. Contact
  1. Als jij vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden of de App, stuur dan een e-mail naar support@superchill.org.

    

 10. Overig 
  1. Indien op enig moment een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.