Privacy­verklaring Super Chill App

Privacyverklaring Stichting Super Chill versie 1.0 – 3 april

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Stichting Super Chill (hierna ook: ‘Super Chill’, ‘wij/we’ of ‘onze/ons’). Stichting Super Chill is op een missie om 10 miljoen kinderen te helpen met een gezonde en positieve mindset. Dit doen we door kinderen eenvoudige, speelse en toegankelijke kleine rituelen en speelse bewegings- en kalmeringsoefeningen aan te reiken in onze Super Chill app (de ‘App’). De oefeningen zijn gebaseerd op yoga, meditatie en mindfulness.

Download hier de print versie van de privacyverklaring.

 

Wanneer je de App gebruikt, je inschrijft voor onze nieuwsbrief of contact met ons opneemt verwerken we jouw persoonsgegevens. Het correct omgaan met die persoonsgegevens is voor ons buitengewoon belangrijk. Daarom besteden wij veel zorg aan de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en andere toepasselijke privacywetgeving.

In deze privacyverklaring vind je meer informatie over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 

• wie zijn wij?
• de App
• de nieuwsbrief en andere berichten
• contact met Super Chill
• cookies
• hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
• hoe houden we jouw persoonsgegevens veilig?
• wanneer delen we jouw persoonsgegevens?
• welke rechten heb je?
• wijzigingen en vragen

 

Als je deze privacyverklaring allemaal wat veel tekst vindt dan kun je hier een kort overzicht van de belangrijkste informatie vinden.

 

Wie zijn wij?

Stichting Super Chill is een stichting gevestigd aan de Jan van Galenstraat 51 te (1056 BH) Amsterdam. Super Chill is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78604192. Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar support@superchill.org.

 

2. De App

Wanneer je de App gebruikt, hebben we persoonsgegevens van een groot mens en van een of meerdere kinderen nodig. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

• voor- en achternaam groot mens
• e-mailadres groot mens
• wachtwoord
• voornaam (of nickname) kind(eren)
• geslacht kind(eren) (optioneel; je kunt ook aangeven dat je dit liever niet deelt)
• geboortejaar kind(eren)
• emotie kind voor de start van een oefening
• emotie kind na afronding van een oefening
• welke oefeningen door een kind uitgevoerd zijn, hoe vaak en hoe lang
• de door het kind gekozen avatar

 

We verwerken deze persoonsgegevens zodat de App ter beschikking gesteld kan worden aan en gebruikt kan worden door een kind om een gezonde en positieve mindset te faciliteren, en zodat dit proces door een groot mens gevolgd en begeleid kan worden. Dit doeleinde wordt hierna nader uitgewerkt, namelijk:

 

• het krijgen van toegang tot, en het gebruik maken van, de App en de daarin opgenomen oefeningen. Een groot mens maakt een account aan en maakt per kind die de App gebruikt een profiel aan. Een kind kan dan (met hulp van een groot mens) de oefeningen in de App bekijken en uitvoeren;
• het per kind bijhouden welke oefeningen gevolgd zijn en wat de emoties van het kind waren vóór en na afronding van een (of meerdere) oefeningen. Op die manier kan een groot mens via de App of per e-mail (zodra dit aangeboden wordt) op de hoogte blijven van de gevolgde oefeningen en de invloed daarvan op de emoties van het
kind;
• het analyseren van het gebruik van de App en het – op basis daarvan – doorontwikkelen van de App en op basis daarvan het doen van suggesties voor oefeningen die passend zouden kunnen zijn. Doordat we de emoties, het geslacht en het geboortejaar van een kind weten, kunnen we oefeningen aanbieden die passen bij de emotie van het kind en die jongens of meisjes van een bepaalde leeftijd het leukst vinden;
• de App onderhouden en beveiligen.

 

Voorafgaand aan het eerste gebruik van de App maakt een groot mens een account aan en geeft zijn/haar toestemming voor het verwerken van de hiervoor opgenomen persoonsgegevens.

 

De App is uitdrukkelijk niet bedoeld om de mentale gezondheid van een kind te diagnosticeren. Ondanks dat, zijn de emoties van een kind die in de App worden vastgelegd gezondheidsgegevens en daarom bijzondere persoonsgegevens. Die persoonsgegevens mogen wij niet gebruiken tenzij een groot mens daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Wanneer wij de persoonsgegevens niet mogen gebruiken, kunnen een groot mens en zijn/haar kind(eren) de App niet gebruiken. Een groot mens dat een account heeft aangemaakt, kan diens toestemming op ieder moment intrekken. Nadat de toestemming ingetrokken is, kan een groot mens en diens kind(eren) geen gebruik meer maken van de App.

 

3. De nieuwsbrief en andere berichten
Wanneer je via de website of in de App hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrief of andere berichten wil ontvangen, gebruiken we jouw e-mailadres en eventuele voorkeuren om nieuwsbrieven en berichten te versturen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in dit geval omdat je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

4. Contact met Super Chill
Wanneer je contact met ons opneemt, verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw bericht of verzoek in ontvangst te nemen en te beantwoorden en/of op te volgen. In dit geval kan het om een of meerdere van de volgende persoonsgegevens gaan:
• voor- en/of achternaam
• e-mailadres
• inhoud van het bericht of het verzoek

Wij verwerken deze persoonsgegevens in dit geval omdat je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

5. Cookies
In de App en op onze website maken we gebruik van cookies. In aanvulling op deze privacyverklaring, kun je in onze cookieverklaring lezen welke cookies we gebruiken, welke persoonsgegevens we daarmee verzamelen, waarvoor we die persoonsgegevens gebruiken en wat de bewaartermijnen van die persoonsgegevens zijn. Onze cookieverklaring vind je hier.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
We gebruiken jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om jou klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen.

 

Hieronder vind je een overzicht van de bewaartermijnen die wij – in beginsel – hanteren:

 

  1. De App
   1. We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als je de door jouw gegeven toestemming niet hebt ingetrokken. Wanneer je langer dan één (1) jaar niet ingelogd hebt, ontvang je van ons een e-mail met de vraag of je de App wilt blijven gebruiken. Wanneer je dat wilt, moet je inloggen zodat wij dat ook weten. Wanneer je niet binnen 30 dagen na het ontvangen van de e-mail inlogt, verwijderen we jouw account en anonimiseren we alle persoonsgegevens die daarin staan, met uitzondering van jouw e- mailadres als je aangemeld bent voor de nieuwsbrief en andere berichten van Super Chill.
  2. De nieuwsbrief en andere berichten
   1. We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als je staat ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en andere berichten. Het is natuurlijk altijd mogelijk om aan te geven dat je geen berichten meer wil ontvangen.
  3. Contact met Super Chill
   1. We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om jouw vraag of klacht in ontvangst te nemen en te beantwoorden en/ of op te volgen.
  4. Analyse van de App
   1. We bewaren alleen geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens. Wij bewaren de persoonsgegevens die hieraan ten grondslag liggen slechts heel kort voor dit doeleinde; namelijk alleen maar om ze te kunnen anonimiseren en aggregeren.

 

Hoe houden we jouw persoonsgegevens veilig?
We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

 

We hebben maatregelen genomen om de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring. Bovendien zorgen wij er contractueel voor dat iedere externe leverancier die jouw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw gegevens. Met iedereen die de beschikking krijgt over de door ons verwerkte persoonsgegevens en niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht heeft, komen wij een verplichting tot geheimhouding daarvan overeen.

 

Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij.

 

Wanneer delen we jouw persoonsgegevens met derden?

 

Om de App en onze website aan je aan te bieden, (nieuws)berichten te versturen, jouw vragen te beantwoorden of te voldoen aan een wettelijke verplichting, kan het nodig zijn dat we jouw persoonsgegevens delen met derden. Dit kan zowel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) als buiten de EER zijn.

 

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die we met derden kunnen delen zijn:

– web- en app developers, om de App en website te beheren en onderhouden;
– externe klantenservicecenters, om ons te helpen jouw vragen te beantwoorden; reclame- en mediabedrijven die ons bijstaan bij het bereiken van onze maatschappelijke doelstellingen;
– aanbieders van analyse diensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren van onze website en App;
– de Belastingdienst en andere relevante overheidsinstellingen en toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

We delen alleen gegevens met derden waarmee we een overeenkomst hebben of wanneer dit wettelijk verplicht is. Wij zien erop toe dat er zo nodig met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen en specifiek dat de betreffende derde partij eveneens de AVG naleeft. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of anders openbaar worden gemaakt dan op de hiervoor genoemde wijzen. Zonder wettelijke grondslag zullen wij geen gegevens doorgegeven aan een land buiten de EER.

 

Welke rechten heb je?

Onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, heb jij de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens:

 1. Recht op toegang
  1. Je hebt het recht om bevestiging te vragen als Super Chill
   persoonsgegevens over jou verwerkt, en als dat het geval
   is, toegang tot de persoonsgegevens en aanvullende
   informatie. Op verzoek kunnen we jou ook een kopie van de
   persoonsgegevens verstrekken die worden verwerkt.
 2. Recht op rectificatie
  1. Je hebt het recht om te verzoeken dat Super Chill jouw persoonsgegevens corrigeert, aanpast of aanvult als wij onjuiste of onvolledige gegevens over jou hebben. Je kunt jouw persoonsgegevens ook zelf corrigeren, aanpassen of aanvullen door jouw account bij te werken. We verzoeken jou ook vriendelijk om ervoor te zorgen dat wijzigingen in persoonlijke omstandigheden (zoals adreswijzigingen, e-mailgegevens enz.) aan Super Chill worden gemeld zodat we ervoor kunnen zorgen dat jouw persoonsgegevens actueel zijn. Super Chill zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn.

 3. Recht op intrekking van toestemming
  1. Je hebt het recht om jouw toestemming voor het ontvangen van communicatie op elk moment in te trekken door de instructies in een communicatie op te volgen of door. Als we jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming gebruiken om andere redenen dan communicatie, kun je jouw toestemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar support@superchill.org.
 4. Recht op verwijdering
  1. Je hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van alle irrelevante persoonsgegevens die wij over jou hebben wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verzameld; (ii) je jouw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking; (iii) je bezwaar hebt tegen de verwerking in het geval van directe maatschappelijke doeleinden, of – in alle andere gevallen – er geen doorslaggevende legitieme reden is voor verwerking; (iv) wij jouw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt.
 5. Recht op beperking van gegevensgebruik
  1. Je hebt het recht om ons gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer (i) jij de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens betwist; (ii) het gebruik onwettig is maar je niet wilt dat wij de gegevens wissen; (iii) we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de relevante doeleinden, maar jij ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of (iv) wanneer je bezwaar maakt tegen gegevensgebruik op basis van onze legitieme belangen in afwachting van verificatie of Super Chill inderdaad dwingende belangen heeft om het relevante gegevensgebruik voort te zetten.
 6. Recht op gegevensportabiliteit
  1. n de mate dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en dat persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, heb jij het recht om alle dergelijke persoonsgegevens die jij aan Super Chill hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbaar formaat, en ook om ons te verplichten deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden wanneer dit technisch mogelijk is.
 7. Recht op bezwaar
  1. voor zover wij afhankelijk zijn van onze legitieme belangen om jouw persoonsgegevens te gebruiken, heb jij het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en we moeten een einde maken aan deze verwerking tenzij we overtuigende legitieme redenen kunnen aantonen voor het gebruik dat jouw belangen, rechten en vrijheden schendt, of wanneer we de gegevens moeten verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen eventuele profileringsactiviteiten uitgevoerd door Super Chill.
 8. Recht om een klacht in te dienen
  1. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als jij van mening bent dat de verzameling en het gebruik van jouw persoonsgegevens in strijd is met deze privacyverklaring of de toepasselijke wetgeving

 

Voor meer informatie over jouw rechten, of hoe jij jouw rechten kunt uitoefenen, mail dan naar support@superchill.org. Na ontvangst van alle informatie zoals hierboven uiteengezet, zullen wij op jouw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Wijzigingen en vragen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd herzien worden. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant voor jou is, zorgen wij ervoor dat deze informatie ruim van tevoren wordt verstrekt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.

 

Als jij vragen hebt over deze privacyverklaring of onze behandeling van jouw persoonsgegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar support@superchill.org. Privacyverklaring Stichting Super Chill versie 1.0 – 3 april