Nieuw Open direct op je digibord

Privacy beleid

1. Inleiding

Dit is het Privacybeleid van de Stichting Super Chill, Keizersgracht 683 te Amsterdam (hierna te noemen ‘Super Chill’, ‘wij/we’ of ‘onze/ons’). Één van onze doelstellingen is het opbouwen en activeren van een community die zich hard maakt voor mensgericht onderwijs via diverse communicatiekanalen (app, website, nieuwsbrief, evenementen, talks etc.) en het beschikbaar stellen van merchandise.

Het correct omgaan met persoonsgegevens is voor ons buitengewoon belangrijk. Daarom besteden wij veel zorg aan de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke privacywetgeving (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Om jouw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, houden we ons aan de volgende kernwaarden:

 • Informatie: wij willen jou informeren over waarom en hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Dit wordt beschreven in dit Privacybeleid.
 • Beperkte verzameling: we besteden veel zorg aan het beperken van de informatie die we verzamelen en gebruiken tot alleen die informatie die nodig is voor het aanbieden van onze producten en/of het leveren van onze diensten (zoals hieronder gedefinieerd).
 • Beveiliging: wij nemen de gepaste maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en eisen hetzelfde van de partijen die namens jou jouw gegevens gebruiken. Super Chill test proactief haar websites en apps voortdurend door middel van een geautomatiseerde beveiligingsscan.
 • Recht van de personen: we respecteren jouw rechten onder de toepasselijke privacywetten (inclusief het recht op toegang, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met dergelijke wetten).

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij deze kernwaarden implementeren en hoe wij jouw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij verzoeken jou dringend om deze verklaring zorgvuldig te lezen, aangezien deze de basis aangeeft waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer jij onze producten gebruikt (“Producten”), wanneer jij toegang krijgt tot onze app, websites, met ons contact hebt of anderszins gebruikmaakt van onze diensten en toepassingen (gezamenlijk aangeduid als ‘Diensten’). Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot jouw persoonsgegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

De persoonsgegevens die we over jou verzamelen wanneer jij onze Producten of Diensten gebruikt, omvatten het volgende:

 • Ten aanzien van de Super Chill App:
  • Jouw contactgegevens bij het inloggen op de Super Chill App:
   • Aanmaken profiel: jouw naam, geslacht, wachtwoord, geboortedatum en alle andere contactgegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt;
  • Jouw elektronische identificatiegegevens en andere informatie die wij automatisch verzamelen bij het gebruik van onze online Diensten. Wanneer jij onze websites of apps bezoekt, gebruikmaakt van (openen, klikken, lezen, cursorbewegingen enz.) onze nieuwsbrief of geconfronteerd wordt met online marketingadvertenties van Super Chill, verzamelen wij automatisch gegevens via jouw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website bij te houden (inclusief webanalyses), zoals jouw IP-adres, MAC-adres, jouw surfgedrag, de Producten en Diensten die jou bevallen en de inhoud van jouw verlaten winkelmandje.
  • De persoonsgegevens die jij met ons deelt tijdens het personalisatieproces wanneer jij een gepersonaliseerde Super Chill dienst afneemt. Als jij Super Chill Diensten via ons personaliseert, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jouw verzoek te kunnen verwerken en onze Diensten aan jou te kunnen verlenen.
  • Jouw gegevens bij het abonneren op onze nieuwsbrief. Om jou de nieuwsbrief van Super Chill met inspirerende en commerciële inhoud te kunnen verstrekken, gebruiken wij jouw e-mailadres en aanvullende informatie als jij deze toevoegt aan jouw profiel, zoals naam, geboortedatum en favoriete content. Super Chill stuurt ook gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van jouw persoonlijke voorkeuren als jij ons die hebt verstrekt.
  • Jouw communicatiegegevens. Alle gegevens die door jou worden gedeeld wanneer jij met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.
  • Jouw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en Product- of evenementrecensies die jij publiceert op onze websites of online of via sociale media met ons deelt. Ook is er een Feedback-loop tussen de Super Chill-app en jij als gebruiker (o.a. via analytics maar ook via persoonlijke bijeenkomsten) voor optimalisatie van de content (welke content werkt wel/niet, wat mist er, werken alle functionaliteiten binnen de app, etc.).

3. Doeleinden van het gebruik van persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou: Om onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen jou en ons uit te voeren en om jou de Producten, Diensten en informatie te verstrekken die jij aanvraagt, inclusief het beheren en behandelen van jouw verzoeken, vragen of klachten. Dit omvat ook het in staat stellen om onze Producten aan jou te schaffen, gebruik te maken van onze Diensten, te reageren op jouw verzoeken om klantenservice te verlenen, te reageren op jouw vragen, essentiële informatie te verstrekken over onze producten en diensten die jij aanvraagt enz.
 • Voor onze legitieme maatschappelijke belangen: Super Chill is een Stichting zonder winstoogmerk. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens echter wel voor onze legitieme belangen om maatschappelijk bewustzijn te creëren voor ons doel. Hierbij kan jij denken aan het gebruik van Persoonsgegevens voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze Producten en Diensten. Wij kunnen ook jouw Persoonsgegevens gebruiken voor onze andere legitieme maatschappelijke belangen, zoals het exploiteren en uitbreiden van onze activiteiten; om onze Producten en Diensten te ontwikkelen en te verbeteren of aan te passen; om geaggregeerde statistieken te genereren over de gebruikers van onze Producten en Diensten; om onze activiteiten mogelijk te maken; om de beleidslijnen en de procedures van de stichting uit te voeren; om ons in staat te stellen om transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van bedrijfsmiddelen of bedrijfsactiviteiten van Super Chill, acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis; of voor andere legitieme stichtingsdoeleinden toegestaan door het toepasselijke recht.
 • Gebruik van informatie op basis van jouw toestemming: Als je geen Product of Dienst van ons gebruikt, sturen wij jou alleen directe informatie (zoals nieuwsbrieven, promoties, nieuws over producten of service-updates) via e-mail, andere elektronische middelen, via de telefoon of via reguliere mail (zoals folders), nadat we jouw toestemming hebben gekregen om dit te doen.

  Wij gebruiken jouw eventuele gezondheidsgegevens voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid, maar we doen dit alleen nadat we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

  Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen wettelijk geen toestemming geven. In plaats daarvan moet toestemming van hun ouder of wettelijke voogd worden verstrekt.

  Je kunt jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken (zie de onderstaande rubriek Jouw rechten).

 • Om te voldoen aan onze juridische verplichtingen: Alle Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, belastingautoriteiten of onderzoeksinstanties.

 

4. Delen van jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

Ten aanzien van de Super Chill App:

 • Alle entiteiten binnen de Super Chill Stichting, zoals Rituals Cosmetics Enterprise B.V., De Nieuwe Yogaschool en de Universiteit van Amsterdam;
 • Externe leveranciers, zoals:
  • Zakelijke partners, zoals de developers van onze App;
  • Contactcenters, om ons te helpen jouw vragen te beantwoorden;
  • Reclame- en mediabedrijven die ons bijstaan bij het bereiken van onze maatschappelijke doelstellingen;
  • Aanbieders van analyse diensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren van onze website en apps, zoals Google Analytics.
 • Zakelijke transactie: Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden vrijgegeven als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de stichtingsmiddelen van Super Chill.
 • Derde partijen in geval van een juridische vereiste: Wij kunnen jouw Persoonsgegevens vrijgeven als wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is.
 • Met toestemming: We kunnen ook informatie over jou, inclusief persoonsgegevens, bekendmaken aan een andere derde partij, wanneer jij toestemming hebt verleend of hebt gevraagd dat wij dit doen, bijvoorbeeld in het geval van een promotiecampagne met een andere sponsor.

 

5. Internationale Overdrachten van jouw persoonsgegevens

In de meeste gevallen worden jouw Persoonsgegevens binnen de Europese Unie verwerkt. Houd er echter rekening mee dat Super Chill alle Persoonsgegevens die jij ons verstrekt, mag overdragen en verwerken naar andere landen dan het land waar jij woonachtig bent. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor jouw Persoonsgegevens. Super Chill of externe leveranciers die wij gebruiken, zullen er daarom voor zorgen dat alle adequate voorzorgsmaatregelen worden getroffen en dat alle toepasselijke wetten en voorschriften worden nageleefd in verband met dergelijke overdracht, meer in het bijzonder voor Persoonsgegevens die worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit betekent dat we juridisch noodzakelijke contracten hebben afgesloten met ontvangers van jouw gegevens, inclusief standaard contractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of andere toezichthoudende autoriteiten, indien vereist.

U hebt recht op een kopie van alle documentatie waaruit de gepaste veiligheidsmaatregelen blijken die zijn genomen, door een verzoek in te dienen via info@superchill.org.

 

6. Beveiliging

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw Persoonsgegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

We ondernemen stappen om de toegang tot jouw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die worden vermeld in dit Privacybeleid. Bovendien zorgen wij er contractueel voor dat een externe leverancier die jouw Persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw gegevens.

 

7. Gegevensbewaring

We bewaren jouw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om jou klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen.

 

8. Jouw rechten

Onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, heb jij de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw Persoonsgegevens:

 • Recht op toegang – Je hebt het recht om bevestiging te vragen als Super Chill persoonsgegevens over jou verwerkt, en als dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en aanvullende informatie. Op verzoek kunnen we jou ook een kopie van de persoonsgegevens verstrekken die worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie – Je hebt het recht om te verzoeken dat Super Chill jouw Persoonsgegevens corrigeert, aanpast of aanvult als wij onjuiste of onvolledige gegevens over jou hebben. Je kunt jouw persoonsgegevens ook zelf corrigeren, aanpassen of aanvullen door jouw profiel bij te werken. We verzoeken jou ook vriendelijk om ervoor te zorgen dat wijzigingen in persoonlijke omstandigheden (zoals adreswijzigingen, e-mailgegevens enz.) aan Super Chill worden gemeld zodat we ervoor kunnen zorgen dat jouw persoonsgegevens actueel zijn. Super Chill zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens correct zijn;
 • Recht op intrekking van toestemming – Je hebt het recht om jouw toestemming voor het ontvangen van communicatie op elk moment in te trekken door de instructies in een communicatie op te volgen of door. Als we jouw Persoonsgegevens op basis van jouw toestemming gebruiken om andere redenen dan communicatie, kan je jouw toestemming intrekken een e-mail te sturen naar info@superchill.com;
 • Recht op verwijdering – Je hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van alle irrelevante Persoonsgegevens die wij over jou hebben wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verzameld; (ii) je jouw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking; (iii) je bezwaar hebt tegen de verwerking in het geval van directe maatschappelijke doeleinden, of – in alle andere gevallen – er geen doorslaggevende legitieme reden is voor verwerking; (iv) wij jouw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt. Als jij een dergelijk verzoek hebt en aan alle vereisten wordt voldaan, zullen wij ervoor zorgen dat Super Chill de gegevens waarvan wij niet wettelijk verplicht zijn om te bewaren, verwijdert;
 • Recht op beperking van gegevensgebruik – je hebt het recht om ons gebruik van jouw Persoonsgegevens te beperken wanneer (i) jij de nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens betwist; (ii) het gebruik onwettig is maar je niet wilt dat wij de gegevens wissen; (iii) we de Persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de relevante doeleinden, maar jij ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of (iv) wanneer je bezwaar maakt tegen gegevensgebruik op basis van onze legitieme belangen in afwachting van verificatie of Super Chill inderdaad dwingende belangen heeft om het relevante gegevensgebruik voort te zetten;
 • Recht op gegevensportabiliteit – in de mate dat wij jouw Persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en dat persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, heb jij het recht om alle dergelijke Persoonsgegevens die jij aan Super Chill hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbaar formaat, en ook om ons te verplichten deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden wanneer dit technisch mogelijk is;
 • Recht op bezwaar – voor zover wij afhankelijk zijn van onze legitieme belangen om jouw Persoonsgegevens te gebruiken, heb jij het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en we moeten een einde maken aan deze verwerking tenzij we overtuigende legitieme redenen kunnen aantonen voor het gebruik dat jouw belangen, rechten en vrijheden schendt, of wanneer we de gegevens moeten verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten uitgevoerd door Super Chill;
 • Recht om een klacht in te dienen – Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat waar jij woonachtig bent, als jij van mening bent dat de verzameling en het gebruik van jouw Persoonsgegevens in strijd is met dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving.

Voor meer informatie over jouw rechten, of hoe jij jouw rechten kunt uitoefenen, vul dan dit contactformulier in, en kies bij Onderwerp ‘Privacy-GDPR’. Na ontvangst van alle informatie zoals hierboven uiteengezet, zullen wij op jouw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

9. Wijzigingen in dit beleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd herzien worden. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant voor jou is, zorgen wij ervoor dat deze informatie ruim van tevoren wordt verstrekt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.

 

10. Neem contact met ons op

Als jij vragen hebt over dit Privacybeleid of onze behandeling van jouw Persoonsgegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar info@superchill.org en zorg ervoor dat je het type van jouw verzoek aangeeft.

Verder willen wij erop wijzen dat indien jij onze Super Chill app linked aan jouw digiboard dat je ervan verwittigd dat je de Super Chill app reeds geopend hebt op jouw mobiele telefoon voordat je deze koppelt aan het digiboard.

Gebruiksvoorwaarden Super Chill App

De Super Chill App wordt aangeboden en beschikbaar gesteld door Stichting Super Chill Deze Gebruiksvoorwaarden Super Chill App (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de Super Chill App. Door de Super Chill App te downloaden, installeren, of gebruiken, stem je in met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

1. Gebruik van de Super Chill App

1.1 De Super Chill App is bedoeld voor docenten (en leerlingen) in het basisonderwijs. Om gebruik te kunnen maken van de Super Chill App dien je 18 jaar of ouder te zijn, deze te downloaden via de App Store van Apple of de Playstore van Google en je op de voorgeschreven wijze te registreren.

1.2 De Super Chill App is momenteel beschikbaar voor gebruik op mobiele telefoon of ander draagbaar apparaat met Apple iOS en Android OS. Als de vereisten voor Apple iOS of Android OS veranderen, dien je updates te downloaden of uit te voeren als je de Super Chill App wilt blijven gebruiken.

1.3 Om gebruik te kunnen maken van de Super Chill App, dien je over een apparaat te beschikken met een (internet)verbinding. De kosten daarvoor dien je zelf te dragen. Het is mogelijk om de Super Chill App aan uw digiboard (Smartboard) te linken.

1.4 Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Super Chill App. Je dient je te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de Super Chill App. In het bijzonder dien je:

a) de Super Chill App niet te gebruiken voor enig ander doel dan voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden;

b) de Super Chill App uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van ons;

c) de Super Chill App niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden;

d) de Super Chill App niet te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen of het gebruik en functioneren van de Super Chill App te belemmeren;

e) geen materialen te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen die virussen of andere computercodes, -bestanden of -programma’s bevatten die zijn ontworpen om de normale werking van de Super Chill App of van andere computersoftware of -hardware te schaden, te belemmeren of te beperken.

2. Account

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Super Chill App word je gevraagd om een account aan te maken. Het is jouw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw account te handhaven en ervoor te zorgen dat er geen ongeautoriseerde toegang is.

2.2 Je stemt ermee in om juiste en volledige informatie te verstrekken wanneer je een geregistreerde gebruiker wordt en jouw account aanmaakt.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Super Chill App, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en geluidsmateriaal berusten bij de Stichting Super Chill of diens licentiegevers. Verveelvoudiging (waaronder bewerken), openbaarmaking en gebruik anders dan omschreven in de Gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Super Chill niet toegestaan.

3.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, krijg je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Super Chill App en de content/filmpjes privé en in de klas te gebruiken. Content/filmpjes mogen niet anderszins openbaar vertoond worden, tenzij Stichting Super hier vooraf schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

3.3 Je dient je te onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Super Chill. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De inhoud in deze Super Chill App is met zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud in de Super Chill App vrij zal zijn van fouten, gebreken, bugs, virussen en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijk voor directe of indirecte schade die die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Super Chill App of de (on)bereikbaarheid van de Super Chill App.

4.2 Door het downloaden van de Super Chill App verklaar en begrijp je het volgende:

a) het gebruik en de installatie van de Super Chill App is volledig op eigen risico;

b) wij garanderen niet dat de Super Chill App voldoet aan de eisen van de gebruiker.

4.3 De Super Chill Foundation kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere (nadelige) gevolgen die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de content of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. Je blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

5. Privacy

5.1 Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we informatie over jou verzamelen, gebruiken, delen of verwerken.

6. Wijzigingen

6.1 Wij behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op ieder tijdstip eenzijdig te wijzigen. Je wordt tijdig geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden bij eerstvolgende gebruik.

6.2 Wij hebben te allen tijde het recht om de Super Chill App aan te passen, gegevens te wijzigen en/of te verwijderen, het gebruik van de Super Chill App te beperken of jou de toegang tot de Super Chill App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.

7. Toepasselijk recht

7.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden / gebruik van de Super Chill App worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

8. Overig

Super Chill is een programma dat het welzijn van kinderen en leerkrachten in het primair onderwijs kan bevorderen. De Super Chill App is niet bedoeld als vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Heb je vragen of twijfel je over jouw gezondheid, behandeling of medicijnen? Dan adviseren wij je altijd contact op te nemen met jouw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Versie 28 juli 2020